Sauna

Návštěvní řád sauny

Článek 1 - Vstup do sauny

 1. Používání sauny  je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně bazénu.  Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců bazénu. Sauna je roztápěna na první objednávku.
 2. Dětem mladších 12-ti let je přístup do sauny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 3. V průběhu vlastní lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně je návštěvník nahý.
 4. Při plném obsazení sauny se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity. Vzhledem k omezené kapacitě sauny doporučujeme předem si místo rezervovat. V případě, že se klient nedostaví na rezervovanou hodinu včas, je obsluha sauny oprávněna nabídnout tato rezervovaná místa dalším zájemcům. Zároveň v případě, že se klient dostaví na rezervovanou hodinu pozdě, je obsluha sauny oprávněna neumožnit tomuto klientovi, vzhledem k dalším rezervacím, návštěvu sauny v pozdějším čase.
 5. Zákaz vstupu do sauny a dalších prostor areálu:
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog,
  • zvířatům.
 6. Lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 7. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení plaveckého areálu včetně sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.
 3. Oblečení včetně obuvi jsou návštěvníci povinni ukládat v uzamykatelných šatních skříních.
 4. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat v trezorových skříních u pokladny nebo přímo v pokladně, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v pokladně, nebo přímo u provozovatele.
 7. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá k podložení těla prostěradlo nebo jiná vhodná textilie.

Článek 3 - Zakázané činnosti v plaveckém areálu

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. rušit klid ostatních návštěvníků
 3. volat o pomoc bez příčiny
 4. znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 5. kouřit v celém areálu plaveckého bazénu
 6. konzumovat potraviny a nápoje v celém objektu mimo k tomu účelu vyhrazená místa
 7. vstupovat do sauny a odpočívárny  se žvýkačkou
 8. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 9. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 10. neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 11. z důvodu hygieny vody v plaveckém bazénu je zakázáno v průběhu saunování a po jeho skončení vstupovat do vody plaveckého bazénu
 12. používat jakékoliv holící přístroje

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policií a Policií ČR.

Ing. Jaroslav Hornig
jednatel Sportovního centra Jilemnice, s.r.o.

Provozní řád sauny (.pdf)

Sauna v plaveckém bazénu v Jilemnici

Jungmannova 146
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 819 334
E-mail: info@sport-jilemnice.cz