Sportovní stadion

Dětské hřiště a venkovní posilovna

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD veřejného dětského hřiště v areálu sportovního stadionu v Jilemnici

1. Upozornění pro uživatele

 • Hřiště je určeno pro děti ve věku od 1 do 14 let, z toho prvky: lanovka AKÁT, dvoumístná houpačka AKAT, šplhací sestava AKAT, skluzavka do svahu 4,5 m jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 14 let; viz štítky na jednotlivých herních prvcích, děti mladší, nebo starší nesmí jednotlivé dětské prvky využívat. Z důvodu bezpečnosti smí dítě využívat zařízení dětského hřiště pouze pod dozorem dospělé osoby.
 • Zakazuje se vstup na hřiště pokud je zařízení kluzké a jeho povrch vlhký, namrzlý, příp. je na něm zjištěna závada.
 • Provozní doba hřiště je denně 8:00 – 20:00 hodin. Zdržování se v prostoru hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.
 • V případě poškození hřiště nebo jeho vybavení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

2. Bezpečnost

 • Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.
 • Návštěvníci nesmí na hřiště přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky...) a zbraně.
 • V prostoru hřiště je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
 • Do prostoru hřiště je zakázáno vjíždět na motocyklech, kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
 • Do prostoru hřiště je umožněn pouze vjezd vozidel údržby, záchranné služby, policie či hasičů.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy vzniklé na hřišti zapříčiněné nesprávným užíváním jednotlivých zařízení nebo nesprávným chováním návštěvníků hřiště.                                                                 

3. Hygiena                                         

 • Do prostoru hřiště je zákaz vstupu osob trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kteří jsou v tzv. karanténě.
 • V prostoru hřiště je zakázána konzumace alkoholu a užívání drog.
 • V prostoru je zakázáno kouření.
 • Prostory hřiště nelze využívat jako toalety.
 • V prostoru hřiště se nebude provádět živá hudební produkce, ani se zde nesmí pouštět reprodukovaná hudba.
 • Do prostoru hřiště zakázán vstup zvířat.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách hřiště čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.

V případě porušení tohoto provozního a návštěvního řádu je správce nebo provozovatel oprávněn vykázat uživatele ze hřiště.

Děkujeme Vám za dodržování bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti dětského hřiště.

K zajištění bezpečnosti přispějete i tím, že chování občanů v rozporu s návštěvním řádem obratem nahlásíte na služebnu Městské policie na tel. č. 731 506 042 nebo Policie ČR na tel. 158.

Sportovní stadion

Ul. Sportovní
514 01 Jilemnice

Tel.: 481 544 068
Mobil: 736 414 483
E-mail: info@sport-jilemnice.cz