Tenisové a volejbalové kurty

Provozní řád tenisových a volejbalových kurtů v Jilemnici

Provozovatel

Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146, Jilemnice
IČ 05769370
Tel.: 481 544 068
e-mail: sport-jilemnice.cz
http://www.sport-jilemnice.cz

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty

 1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u správce kurtů nebo v pokladně Sportovního centra v budově plaveckého bazénu. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů zaměstnanců Sportovního centra.
 2. Při plném obsazení kurtů se uzavře přístup, který se opět otevře až po uvolnění kapacity.
 3. Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů.
 4. Základní herní doba na tenisových kurtech je stanovena na 60 minut.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.
 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu, nebo přímo u provozovatele.
 7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů.

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit kl id ostatních návštěvníků.
 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 5. Vjíždět do areálu na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií ČR.

V Jilemnici dne 18.4.2019

Ing. Jaroslav Hornig
jednatel 

Antukové kurty

Ul. K Břízkám (areál Sportovního stadionu)
514 01 Jilemnice zobrazit na mapě

Mobil: 733 129 675 (správci kurtů Marcel Klápště)
E-mail: info@sport-jilemnice.cz