Všesportovní areál Hraběnka

Pokyny pro uživatele areálu Hraběnka

Provozní doba

Doba provozu in-line dráhy a lyžařských běžeckých tratí je denně od 6:00 hod. do 20:00 hod. Dobu provozu biatlonové střelnice stanoví Provozní řád biatlonové střelnice.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích v době od 6:00 hod. do 20:00 hod. Parkoviště jsou nehlídaná a slouží pouze k parkování motorových vozidel navštěvníků areálu o hmotnosti do 3,5 t.

Provozní řád

Tyto pokyny jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky areálu Hraběnka (dále také Areál). Prostory Areálu jsou vyznačeny na plánu Areálu.

Areál je určen pro využití širokou veřejností i k tréninkové přípravě a soutěžím sportovců.

Areál je užíván na vlastní nebezpečí uživatele. Každý uživatel a návštěvník Areálu je povinen respektovat ustanovení těchto pokynů, provozního a návštěvního řádu a dbát pokynů odpovědných pracovníků. V době konání sportovních a jiných akcí v Areálu se návštěvníci musí řídit navíc i pokyny pořadatele. Sportovní a jiné akce s omezením přístupu pro veřejnost do Areálu jsou zveřejněny u vstupů do areálu a na www.sport-jilemnice.cz, resp. na www.skijilemnice.cz či www.kbjilemnice.cz.

 • Uživatelé jsou povinni užívat jednotlivé části Areálu a vybavení Areálu výhradně k účelu, k němuž jsou svojí povahou a charakterem určeny.
 • Provoz na střelnici se řídí platným provozním řádem střelnice schváleným Policií ČR. Vstup na střelnici a k terčovým zařízením je nepovolaným osobám přísně zakázán.
 • Organizované sportovní skupiny můžou areál využívat po uhrazení servisního poplatku dle platného ceníku zveřejněného na www.sport-jilemnice.cz
 • Na komunikaci, která je jednosměrná, je nutné dodržovat stanovený směr jízdy. V obousměrných úsecích se jezdí vyznačeným směrem.
 • V úseku od provozního objektu ČKS SKI Jilemnice (start a cíl lyžařských a běžeckých tratí) až po prostor „u lavičky“ se uživatelé areálu nacházejí na místní komunikaci. Jedná se o obousměrnou část in-line dráhy a úvoz v kopci v lese.
 • Asfaltová dráha je přednostně určena pro jízdu na in-line bruslích, kolečkových lyžích nebo na lyžích v zimním období. Cyklisty a chodce žádáme o zvýšenou pozornost při jízdě nebo chůzi po dráze. Pro chůzi, jízdu s kočárkem a pohyb se psi využívejte k tomu určený chodník.
 • Při pohybu v Areálu jsou uživatelé povinni přizpůsobit své konání vlastnímu fyzickému a zdravotní stavu, svým schopnostem a technickému stavu Areálu. Doporučuje se používání ochranných pomůcek, zejména ochranné přilby a chráničů.
 • V zimě platí přísný zákaz vstupu na upravené lyžařské tratě bez lyží.
 • V prostorách Areálu platí zákaz volně pobíhajících domácích zvířat včetně psů. Psi se mohou v prostorách Areálu pohybovat pouze na vodítku.
 • Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v Areálu pořádek a čistotu a používat k tomu určených odpadkových košů.
 • Parkování vozidel je povoleno jen v místech k tomu určených.

V případě porušení těchto pokynů nebo provozního a návštěvního řádu může být uživatel z Areálu vykázán správcem Areálu nebo správcem určenou jinou osobou. Kompletní znění provozního a návštěvního řádu areálu Hraběnka najdete ZDE (.pdf) nebo u správce Areálu. Všem návštěvníkům a uživatelům areálu Hraběnka přejeme příjemné zážitky.

Provozní řád

webkamery
Webkamera

Facebook

Všesportovní areál Hraběnka

Ul. K Břízkám
514 01 Jilemnice

Tel.: 481 544 068
Mobil: 603 584 948
E-mail: info@sport-jilemnice.cz

ČKS SKI Jilemnice

Mobil: 725 346 444, Václav Haman
E-mail: vaclav.haman@seznam.cz 

Klub biatlonu Jilemnice

Mobil: 777 279 389, Jan Sucharda
E-mail: kbjilemnice@gmail.com

OK Jilemnice

Mobil: 603 838 594, David Hlaváč
E-mail: klub@ok-jilemnice.cz