Přihláška na kurz plavání

Věk dítěte
Čas konání
Kurz začíná
---------
Cena
---------

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů, účely a rozsah zpracování

Já, výše uvedený zákonný zástupce účastníka kurzu tímto uděluji svobodně a vědomě souhlas s tím, aby společnost Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o., IČ: 05769370, se sídlem Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice, (dále jen „společnost“) jako správce osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovávala mé osobní údaje, tj., aby je zejména shromažďovala, uchovávala, a využívala je za tímto účelem zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, propagace služeb, a to v rozsahu:

 • titul, jméno, příjmení
 • telefonní číslo
 • emailová adresa

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • údaje o jiné osobě

Způsob zpracování

 • Manuální vlastními zaměstnanci.
 • Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.
 • Osobní údaje subjektu údajů nebudou předávány třetím subjektům.

Doba zpracování / doba udělení souhlasu

Osobní údaje jsou zpracovávány společností po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze stanovených účelů. Po této době budou osobní údaje uchovávány pouze pro účely a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků společnosti. Není-li takových předpisů, budou osobní údaje zlikvidovány.

Tento souhlas uděluji po dobu, po kterou budou trvat shora uvedené účely zpracování. Zároveň se zavazuji společnost bezodkladně informovat o všech změnách v mnou poskytnutých osobních údajích.

Poučení o odvolání souhlasu

Subjekt údajů podpisem tohoto souhlasu prohlašuje, že byl společností poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým tento souhlas společnosti udělil. Dále prohlašuje, že byl před udělením tohoto souhlasu společností informován, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Nedílnou součástí tohoto souhlasu je rovněž Iinformace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů 

(Příloha k Souhlasu se zpracováním osobním údajů)

Práva subjektu údajů

 1. právo na potvrzení / právo na přístup
  Subjekt údajů má právo získat od společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovávány, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž právo požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, účelů zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a plánované doby zpracování.
 2. právo na kopii
  V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má subjekt údajů právo požadovat po společnosti kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.
 3. právo na opravu a doplnění
  Subjekt údajů má právo, aby společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění společnosti. Subjekt údajů má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.
 4. právo na výmaz
  V okamžiku, kdy již společností zpracovávané osobní údaje týkající se subjektu údajů nejsou pro shora uvedené účely potřebné a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování společností, tyto jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má subjekt údajů právo po společnosti požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Společnost má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se subjektu údajů musí být ze strany společnosti zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti společnosti.
 5. právo na omezení zpracování
  V případě, že by se subjekt údajů dozvěděl, že osobní údaje týkající se subjektu údajů zpracovávané společností jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka dle písm. f) této informace, může subjekt údajů do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu společnosti, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby společnost v uvedeném rozsahu omezila zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.
 6. právo podat námitku
  Společnost tímto subjekt údajů výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu společnosti nebo ve veřejném zájmu. Dále má subjekt údajů právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke společnosti. V námitce musí subjekt údajů vylíčit jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.
 7. právo podat stížnost
  Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Uplatňování práv

Veškerá práva subjektu údajů uvedená v tomto dokumentu a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů společnosti: 
Ing. Jaroslav Hornig, jednatel, 481 544 068

Subjekt údajů tuto potvrzuje, že informaci o zpracování osobních údajů převzal dnem odeslání přihlášky.

Odesláním přihlášky potvrzuji, že:
 • zdravotní stav dítěte umožňuje účast v kurzu bez zvýšeného dozoru,
 • dítě netrpí epilepsií.